Les Katas

Voir les Katas en vidéo

https://blogshotokai.wordpress.com/2011/02/15/17-katas-en-pur-style-shotokai/

 

LES 6 TAIKYOKU

HEIAN SHODAN

HEIAN NIDAN

HEIAN SANDAN

HEIAN YONDAN

HEIAN GODAN

TEKKI SHODAN

TEKKI NIDAN

BASSAI DAI

 KANKU DAI

 ENPI

JION

TEKKI SANDAN

JITTE

GANKAKU

KANKU SHO

NIJUSHIHO

HANGETSU

BASSAI SHO

CHINTE

SOCHIN

UNSU

GOJUSHIHO-SHO

GOJUSHIHO-DAI

MEIKYO

WANKAN

JIIN

 


Catégories

ARTS MARTIAUX DES CANUTS